החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות בפטור ממכרז עם מתכנן – פרג'י שמש

החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות בפטור ממכרז עם מתכנן - פרג'י שמש